Statut Stowarzyszenia

Chinese-Polish Cooperation Forum”

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa Stowarzyszenia, logo, osobowość prawna

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Chinese-Polish Cooperation Forum”.
 2. Stowarzyszenie może używać wyróżniających je znaków graficznych (logo) i pieczęci.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 4. Nazwa i znaki graficzne (logo) Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej, nie naruszając jednocześnie przepisów prawa i dobrych obyczajów oraz praw autorskich osób trzecich.

§ 2

Siedziba, teren działania i czas trwania Stowarzyszenia

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w Chińskiej Republice Ludowej.
 3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 3

Praca na rzecz Stowarzyszenia

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych działań może zatrudniać pracowników.

§ 4

Podstawy działania

Stowarzyszenie działa zgodnie z:

 1. obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa,
 2. niniejszym Statutem,
 3. regulaminami organów Stowarzyszenia,
 4. uchwałami organów Stowarzyszenia.

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 5

Cel Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. promowanie dobrych stosunków gospodarczych między Rzeczpospolitą Polską i Chińską Republiką Ludową
 2. wspieranie dialogu między przedstawicielami gospodarki i młodymi liderami Rzeczpospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej,
 3. wspieranie współpracy i praktycznych relacji pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w Rzeczpospolitej Polskiej i w Chińskiej Republiki Ludowej,
 4. współpraca z administracją publiczną, w tym samorządową,
 5. wspieranie wydarzeń kulturalnych i działalności naukowej,
 6. ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego,
 7. działalność charytatywna.

§ 6

Sposobyrealizacji celu Stowarzyszenia

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. uczestnictwo oraz finansowanie wymiany liderów młodego pokolenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
 2. organizowanie konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń i wykładów oraz spotkań związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia,
 3. propagowanie i organizowanie celów statutowych, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
 4. wydawanie broszur i materiałów marketingowych związanych z celami Stowarzyszenia,
 5. organizowanie imprez społeczno-kulturalnych,
 6. wspieranie organizacji, instytucji i osób fizycznych realizujących podobne cele statutowe,
 7. fundowanie stypendiów,
 8. współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz sektorem prywatnym na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 9. występowanie do organów władzy i administracji państwowej i samorządowej w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 7

               Rodzaje członkostwa

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych.

§ 8

               Członkowie zwyczajni

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna (obywatel polski lub cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej) posiadająca pełną zdolność czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia i korzystać z czynnego prawa wyborczego, z tym że nie mają prawa być wybierani do władz Stowarzyszenia.
 3. Kandydat na członka zwyczajnego, aby zostać przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia musi podpisać deklarację wyrażającą chęć przystąpienia do Stowarzyszenia oraz podać podstawowe dane osobowe, w szczególności adres korespondencyjny i e-mailowy oraz uzyskać pisemne pozytywne rekomendacje przynajmniej 4 (czterech) członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. O przyjęciu członka decyduje zarząd jednomyślną uchwałą całości składu. Negatywne stanowisko zarządu wymaga uzasadnienia.
 5. Członek zwyczajny posiada następujące prawa:

1)      czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia – z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 8 pkt. 2,

2)      prawo uczestniczenia w pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie i we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia,

3)      prawo zgłaszania wniosków i zapytań do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.

 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:

1)      przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów organów Stowarzyszenia i innych uchwał organów Stowarzyszenia,

2)      dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz popularyzować jego idee,

3)      regularnie płacić składki członkowskie,

4)      w razie nastąpienia po jego stronie jakiejkolwiek zmiany danych teleadresowych uaktualnić je niezwłocznie.

§ 9

Członkowie wspierający

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową.
 2. Członek wspierający ma prawo głosu doradczego na Walnych Zebraniach Członków.
 3. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
 4. Członek wspierający Stowarzyszenie ma prawo uczestniczenia lub patronowania przedsięwzięciom prowadzonym przez Stowarzyszenie i jest zobowiązany wspierać te przedsięwzięcia Stowarzyszenia, do których uczestnictwo lub patronat zgłosił. W sprawach inaczej nieuregulowanych do członków wspierających stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące członków zwyczajnych, z zastrzeżeniem specyfiki osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, lecz dysponujących zdolnością prawną.
 5. W sprawach inaczej nieuregulowanych do członków wspierających stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące członków zwyczajnych.

§ 10

Członkowie honorowi

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje, za zgodą kandydata, Walne Zebranie Członków w formie uchwały na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, a z głosem doradczym także w Walnych Zebraniach Członków.
 4. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
 5. W sprawach inaczej nieuregulowanych do członków honorowych stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące członków zwyczajnych.

§ 11

Utrata członkostwa

 1. Utrata członkostwa zwyczajnego, wspierającego lub honorowego następuje w przypadku:

1)      dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

2)      śmierci członka lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych,

3)      rozwiązania, likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, a posiadającą zdolność prawną,

4)      wykluczenia przez Zarząd:

–        z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy,

–        z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia.

 1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu, której odpis jest doręczany członkowi Stowarzyszenia, którego dotyczy, pocztą na wskazany adres do doręczeń, w terminie 14 dni wraz z uzasadnieniem.
 2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje członkowi Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu uchwały, prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest w tym przedmiocie ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 12

Władze Stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 13

Walne Zebranie Członków

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)      ustalenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2)      wybór i odwoływanie pozostałych władz Stowarzyszenia,

3)      udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

5)      ustalenie wysokości składek członkowskich,

6)      uchwalanie zmian Statutu,

7)      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego na wniosek Zarządu,

8)      podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

9)      podejmowanie uchwał w przedmiocie powołania lub odwołania likwidatorów,

10)  podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 14

Zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego, jako zebranie sprawozdawcze.
 2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, wyznaczając termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni (trzydzieści) od daty wpływu wniosku w sprawie jego zwołania. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, wg porządku obrad.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków, członkowie Stowarzyszenia powinni być powiadomieni przez Zarząd pocztą elektroniczną lub listem poleconym albo kurierem na co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrad. Jeżeli przedmiotem Walnego Zebrania Członków są wybory Zarządu i/lub Komisji Rewizyjnej, powiadomienie członków stowarzyszenia o zebraniu wyborczym powinno zawierać informacje o tym do jakich organów stowarzyszenia mają się odbyć wyboru oraz o wiadomych zgłoszonych już kandydatach.
 4. W sprawach nagłych Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powiadamiając pocztą elektroniczną członków Stowarzyszenia 3 dni (trzy) przed planowanym terminem obrad.
 5. Walne Zebranie Członków może skutecznie obradować w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie, który może być wyznaczony nie wcześniej niż w 15 (piętnaście) dni od dnia pierwszego głosowania (tj. w przypadku, gdy pierwsze zebranie nie może się odbyć z powodu braku kworum), Walne Zebranie Członków może skutecznie przy udziale ¼ (jednej czwartej) członków uprawnionych do głosowania.
 6. Walne Zebranie Członków może odbyć się również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wezmą w nim udział, a żaden z obecnych członków nie wnosi sprzeciwu wobec odbycia Walnego Zebrania Członków lub wobec porządku obrad.
 7. Walne Zebranie Członków wybiera spośród siebie każdorazowo Przewodniczącego Walnego Zebrania zwykłą większością głosów.
 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.
 9. Uchwały w przedmiocie:

1)   powołania i odwołania Członków Zarządu Stowarzyszenia;

2)   powołania i odwołania Członków komisji Rewizyjnej;

wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych.

§ 15

Zarząd

 1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków (tj. prowadzi wewnętrzne sprawy Stowarzyszenia) oraz reprezentuje Stowarzyszenie w stosunkach zewnętrznych.
 2. Zarząd składa się od jednego do trzech członków wybranych przez Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu, jeżeli nie uczyniło tego w drodze uchwały Walne Zebranie Członków.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:

1)      kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

2)      przedkładanie rocznego sprawozdania ze swej działalności podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

3)      uchwalenie rocznego planu pracy i budżetu, oraz nadzorowanie ich realizacji,

4)      zwoływanie Walnych Zebrań Członków i proponowanie porządku ich obrad,

5)      wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie godności członka honorowego,

6)      zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

7)      reprezentowanie Stowarzyszenia i zaciąganie zobowiązań majątkowych,

8)      przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

9)      podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w Statucie.

 1. Mandat Członka Zarządu wygasa na skutek upływu kadencji, o czym mowa w § 19 Statutu, jego rezygnacji, odwołania lub utraty statusu członka stowarzyszenia.
 2. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków.
 3. Dla zaciąganie zobowiązań finansowych przekraczających kwotę 50 000,00 zł wymagana jest zgoda Komisji Rewizyjnej.

§ 16

Prace Zarządu

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż co dwa miesiące. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, albo upoważniony przez niego Członek Zarządu.
 2. Zarząd może uchwalić regulamin działalności Zarządu.

§ 17

Zasady reprezentacji

 1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym w szczególności do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia jest każdy członek zarządu działający indywidualnie.
 2. Każdy członek zarządu uprawniony i zobowiązany jest do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

§ 18

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia.
 2. Na pierwszym posiedzeniu w ciągu 14 dni od dnia wyboru Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jeżeli nie uczyniło tego Walne Zebranie w drodze uchwały.
 3. Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi.
 4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być:

1)      członkiem Zarządu ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, lub powinowactwa,

2)      skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej albo delegowany przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kieruje jej pracami.
 3. Za działalność w Komisji Rewizyjnej jej członkowie nie mogą pobierać wynagrodzenia.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)      kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych oraz przestrzegania § 22 ust. 2, przeprowadzana co najmniej raz w roku, w pierwszym kwartale,

2)      przedstawianie na Walnym Zebraniu wniosków w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

3)      składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

4)      składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z podaniem przyczyny i spraw pod obrady,

5)      wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych przez Zarząd powyżej kwoty 50 000,00 zł.

6)      przedkładanie Zarządowi wniosków i postulatów wynikających z przeprowadzonych kontroli działalności Stowarzyszenia.

§ 19

Zasady wyboru, kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 1. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w trakcie posiedzenia Walnego Zebrania Członków, które uchwałą decyduje o sposobie wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 2. Członkowie zarządu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na wspólną kadencję. Kadencja członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. Mandat członków Zarządu oraz członków Komisji wygasa z dniem powołania nowego Zarządu lub odpowiednio Komisji Rewizyjnej w miejsce dotychczasowych.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków, niezwłocznie po wygaśnięciu mandatu ustępującego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia mandatu.

§ 20

Podejmowanie uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 1. Uchwała organu Stowarzyszenia jest podejmowana zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
 2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, decyduje w pierwszej kolejności głos odpowiednio Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 21

Składniki majątku

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 2. składki członkowskie,
 3. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
 4. dotacje, subwencje, udziały, lokaty, działalność statutowa.
 5. Majątek Stowarzyszenia, w tym cały dochód, służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 22

Gospodarka finansowa

 1. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zabrania się:

1)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)      przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)      wykorzystywania majątku na rzecz członków stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4)      zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 23

Rok obrotowy

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 24

Zmiana Statutu

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 liczby uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Stowarzyszenia przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 25

Rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Uchwałę w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 liczby uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Stowarzyszenia w obecności co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnychStowarzyszenia.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

 

Pod treścią statutu podpisy składa Komitet Założycielski w osobach:

 

 

 

________________                           ________________                           ________________

Bartosz Michalak                               Robert Kowalski                                     Robert Gowin